Music Video

Yesu Oye by Ohemaa Mercy (Aseda Ohemaa Mercy)

Ohemaa Mercy Aseda Mp3 Download
Ohemaa Mercy Aseda Mp3 Download

African sensational music minister and songwriter Ohemaa Mercy dishes out another powerful melody tagged Aseda (Yesu Oye)


DOWNLOAD MP3

LYRICS

Higly spirito
o Na Na na Na Na Na naa
keewa
NEA yesu ay3i mennhu nea menka
Menkaooo
w’agye me efri bonsam mpokyir3 nyinaa mu
n33 mu
waSoa madesoa nyinaa ma Na y3 me nwanwa
nwanwaooo
Nea way3 yi aseda nndwom Na m3to

Nti)s3 asedaoooo)s3 asedaoooo
Nea way3yi)s3 asedaoooo
yesu s3 asedaoooo)s3 asedaoooo)s3 asedaoooo
Nea way3yi)s3 asedaoooo
yesu s3 asedaooo
M3kas3 wo yie, Oyee
Yesu oyee,
m’ahw3 Na m3hunu s3 woyie, Oyee
Yesu oyeeeeoooo
Woyeiiii, oyee
Yesu oyeeei,
m’ahw3 Na m3hunu s3 woyie, Oyee
Yesu oyieee
uh uh
Nti biribi w) aseda akyire a mede b3 maa wo
Efiri teteete obi nni wonko, ko hmm
M3ka wamane3 ma amasan Ate wonka
Ewurade wo ye, Ewurade wo ye, woye ma me daada

Nti)s3 asedaoooo)s3 asedaoooo
Nea way3yi)s3 asedaoooo
yesu s3 asedaoooo)s3 asedaoooo)s3 asedaoooo
Nea way3yi)s3 asedaoooo
yesu s3 asedaooo
nti M3kas3 wo yie, Oyee
Yesu oyee, Oyee
m’ahw3 Na m3hunu s3 woyie, Oyee
Yesu oyeeeeoooo
Woyeiiii, oyee
Yesu oyeeei,
m’ahw3 Na m3hunu s3 woyie, Oyee
Yesu oyeeeoo

uh uh
Adofo Mo mmra y3nmbom y3nkafo33, y3nkafo Ewurade
Mese momma y3nmbom y3nkafo33
y3nkafo ne din
ah fa dawuruta 3heeern, NE nsekuw b) 3heeern, totrob3nto so ka ho 3heeern
Mo MFA nyi nay3 daa
Atentenben oseeb) fontomfrom dedey3w Mo MFA nyi nay3 daa
Atentenben oseeb) fontomfrom dedey3w Mo MFA nyi nay3 daa
M3kas3 wo yie, Oyee
Yesu oyeei,
m’ahw3 Na m3hunu s3 woyie, Oyee
Yesu oyeeeeoooo nti SAA ketema bi di
Woyeiiii, oyee
Yesu oyieee,
m’ahw3 Na m3hunu s3 woyie, Oyee
Yesu oyieee

M3kas3 wo yie, Oyee
Yesu oyiee, Oyee
m’ahw3 Na m3hunu s3 woyie, Oyee
Yesu oyeeeeoooo
Woyeii, oyee
Yesu oyeeei,
m’ahw3 Na m3hunu s3 woyie, Oyee
Yesu oyeeeooo


Join our WhatsApp GROUP or TELEGRAM CHANNEL for instant updates

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please turnoff your browser's Ad Blocker