Home Music Nigeria Gospel Music agbara olorun po mp3 download

agbara olorun po mp3 download

0

 

STREAM HERE ON YOUTUBE CHANNEL

DOWNLOAD MP3

Lyrics for Agbara Olorun Po By Clement Whyte

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Onisé akabakibiti
Owun l’ Olorun
To n’ bé ki aiye to wà
O la na fun awon omo Israeli
Ba mi sè ooooohh
Ki n ba le sè lé ró

Onisé akabakibiti
Owun l’ Olorun
To n’ bé ki aiye to wà
O la na fun awon omo Israeli
Ba mi sè ooooohh
Ki n ba le sè lé ró

Oooooooo la na fun awon omo Isrealii
Ba mi sè oohh
Ki n ba le sè lé ró

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Oba ti a ri
Ti a mo ododo ré
Alagbara to n’ gba agbara l’ owo alagbara
Owun lo l émi ti mo m’ mi
Owo di Jeriko
Oba to ran wa lówo ni gba ti Aba si se
Owun l’ Oba to Joko si ori ité Ni agbala awon eni
Oba Ala anu
Oba to pin anu
O wo di Jericho
AGBARA OLORUN PO

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
Ola na si ori okun
Bi oni ja ba l’ owun Oja mó
O wodi Jericho
Iwó a l’ o sésé béré ti é

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
Obami alagbara
Ola na si ori okun
O wodi Jericho

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Ehhhhhh…
Baba awon alayi ni baba
O wo ken bé re ibi ja
Ala anu l’ eje
Oba ti n’gbe ni ibi ti akolegbe
Oba to ma wa nigba ti aye o ni si
Eeehh

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Agbara Olórun pó
Agbara Olórun pó
O la na si ori Okun
O wo di Jericho

Woooooooooooo!


Join our WhatsApp GROUP or TELEGRAM CHANNEL for instant updatesLeave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here