Music

Sola Allyson – Iye

Sola Allyson Iye Mp3 Download
Sola Allyson Iye Mp3 Download

Sola Allyson Iye Mp3 Download

The Nigerian worship ace Sola Allyson is set to drop her new single IYE ff her 2021 album tagged ISODOTUN. Available on all digital platforms.

Please, this is IYE from her Audiomack, embeded. Stream it before download it. THANKS

Iye Lyrics by Sola Allyson
lye ä wä
lye wä
lye å wå
lye ä wå
lye wä
lye ä wä
lye wä
EnitIÖ ni iyé lédé Å pin témi kån mi o
lye å wå

Repeat

lye é dé
lye é dé
lye é dé
lye é dé
Enit’Ö ni iyé lédé Ö pin témi kän mi o

Repeat

Ö wä 0000 wä
Ö dé 0000 dé

Åånü dé
Åånü dé
Åänü dé
Åänü dé
Åänü dé
Åånü dé
Åånü dé
Alååänü f’åånü såånü mü témi kö mi
Aänü dé

Repeat

Ö dé 0000 dé
Ö dé 0000 dé

Iségun wå
Iségun wå
Iségun wä
Iségun wä
Iségun wä
Iségun wå
Iségun wå
Olüségun Ajåségun Ö gbé terni kö mi o
Iségun wä

Iségun wå
Iségun wå
Iségun wä
Iségun wä
Iségun wä
Iségun wå
Iségun wå
Olüségun Ajåségun Ö gbé terni kö mi o
Iségun wä

Ö wå 0000 wå
Ö dé 0000 dé

Ad lib
Å wå, a wa, å bå s’ör( mi
Båbå Oniyé IIÖ SQ bé, mo gbå, mo gba témi,
Émi ö nil’ k’ikükikü kan bi ö se yiyé, iyé ni témi

lye é dé lät’öké, bå s’örii mi wå l’äyé é mi, wå
llönå mi

Ö ti wä kö niye nåå ni
Ö ti wä lät’édé Båbä Oniyé, lät’öké

Émi omp Båbå Alååånü mo ri témi gbå
Mo ri terni gbå Alååånü gbogbo éniyån Ö fün mi ni
témi
Lät’ödö Båbä Aläåänü dé
Aläåänü gbogbo éniyån Ö fün mi nitémi
Mo ri témi gbå mi ö 10 tlelöm(nin
Ö wå l’öri mi wå llåyé é mi wå llénå mi

Mo niiségun ni gbogbo énä mi
Ö dé bä mi l’énå åjö mi bi mo ti m’énå mi pon
Émi omp Baba Olüségun mo riiségun

Ö dé bé mi nirin åjö mi dé bå mi l’énå mi gbogbo
O mü iyé dän(ö mü åänü däni o
Ibi t’ö wå l’önå k’ö kürö fün mi
Ådånü tlö wå llénå klö yågö fün mi mo ri åänü gbå
Åånü mü iyé dåni mü Iségun dåni
Åänü bé mi l’énå mi gbogbo
Iségun mü åänü däni wpn mü iyé dän( fün mi
Émi omp Båbä Olü$égun mo ti di omp, mo ti di
Omo Isegun ni témi

lye é wä l’öri emii mi, wå l’öri éémii mi wå l’öri
émi gangan

 

View this post on Instagram

 

Ìyè, being produced by @olaitandada Ìyè á wá! Ìyè é dé! Ó mú àánú dání, wọn mú ìṣẹ́gun dání! Salvation shall come Salvation has come! Accompanied by mercy and victory! ÌSỌDỌ̀TUN, my 9th album will water and bless your spirit, believe me! I received for us all, again!!! Thank you @tobbylatechs @mr.wols @olaitandada @musicmagnate It is evident I “heard” as regards the songs to bring to each of you! Una do well ooo! 😁😁 I’m grateful for the privilege to hear those whispers from Above and the enablement to bring them to value. What a privilege!! The place I will be, for life. 🙌🤲🙏 ÌMÚṢẸ began ÌRÌ fell ÌSỌDỌ̀TUN is here! #Yóòdáa! ❤️ **outfit : @viarissaboutique

A post shared by TheSolaAllyson (@thesolaallyson) on


Join our WhatsApp GROUP or TELEGRAM CHANNEL for instant updates

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please turnoff your browser's Ad Blocker